Hvem kan søke?

– filmskapere fra og med videregående skolealder og inntil to år etter endt bachelorutdanning innenfor film-, spill- og tv-produksjon. Filmskapere under utdanning kan også søke, men ikke om tilskudd til prosjekter som lages som en del av studiet.

– søkere som ikke har profesjonell produksjonserfaring eller filmutdanning fra fagskole og/eller høyskole.

– søker(ne) må ha bostedsadresse i ett eller flere av Viken filmsenters fem eierfylker (Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold)

Hva kan det søkes om stipend til?

Ordningen er fleksibel og åpen for format- og plattformnøytrale prosjekter innenfor områdene fiksjon, animasjon, dokumentar og eksperiment.

Eksempler på hva det kan gis stipend til innenfor ordningen: musikkvideo, kortfilm og dokumentarfilm, plattformnøytrale prosjekter og piloter til webisodes/nettdrama.

Hva skal med i søknaden?

• Generell prosjektinformasjon: type prosjekt (kortfilm, dokumentar, musikkvideo eller lignende), tittel og lengde, alder på søker, søknadsbeløp og informasjon om søker (foretak med organisasjonsnummer eller ansvarlig person med fødselsnummer).

• Prosjektbeskrivelse som inkluderer:
–  logline hvor du beskriver prosjektet med én setning
– synopsis/idéskisse på maks 1A4 side eller et manus (ikke over 15 sider)
– reginotat hvor du beskriver hvorfor vil du lage filmen/piloten og hva du vil øve deg på eller teste ut i prosjektet
– produsentnotat (der det er relevant)

• Budsjett (inkl. beskrivelse av hva beløpet fra Viken UNG-stipendet skal brukes til)

• Fremdriftsplan

• Beskrivelse av søker (CV) og en stabsliste som beskriver hvem som er med på å lage prosjektet.

• Man kan med fordel vedlegge arbeidsprøver (tidligere filmer, manus eller andre kreative arbeider). Oppgi nødvendige passord til lenker til audiovisuelt materiell.

Hva gis det ikke stipend til?

– Innkjøp av kamera- og redigeringsutstyr
– Studentprosjekter (prosjekter som lages som en del av studiet)
– Prosjekter som allerede har mottatt tilskudd fra et filmsenter eller fra Norsk filminstitutt.
– Påmeldingsavgift til festivaler

Hva slags prosjekter passer inn i ordningen?

Viken UNG-stipend er for prosjekter som er gjennomførbare innenfor de økonomiske rammene av ordningen.


Tilbake til Produksjonsstipend

%d bloggers like this: